Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

Działanie 1

Promocja i zarządzanie projektem

Biuletyny

Działanie 2

Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli

Celem Działania jest weryfikacja, usprawnienie i zapewnienie bezpieczeństwa działania In­formatycznego Systemu Wspomagania Kontroli (ISWK), zaprojektowanego i wdrożonego w projekcie PLOlOO. ISWK - elektroniczny system gromadzenia i przetwarzania danych nt. kontroli. System gromadzi informacje o jednostkach korzystających ze środowiska oraz o przestrzeganiu przez nie prawa ochrony środowiska. ISWK dostarcza więc dane o zanieczyszczających środowisko zbierane przez 16 WIOŚ w trakcie prowadzonych kontroli. W ramach działania określone zostaną wymagania usprawniające działanie ISWK z zakresu poszczególnych etapów kontroli oraz działań pokontrolnych, wprowa­dzenie niezbędnych poprawek do ISWK i modernizacja systemu, zapewnienie bezpie­czeństwa działania systemu oraz przeszkolenie inspektorów i administratorów systemu.

Materiały projektowe

Działanie 3

Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji.

Celem Działania jest wprowadzenie zmian do dokumentacji Systemu Kontroli (SK), opracowanego w ramach Projektu PLOlOO w celu usprawnienia procedur i zasad plano­wania, przygotowania i przeprowadzania oraz dokumentowania kontroli, a także wyko­nywania działań pokontrolnych. Opracowanie nowych dokumentów odbędzie w oparciu o wiedzę zdobytą podczas wizyt studyjnych do Norwegii i warsztatów organizowanych w Polsce oraz przeprowadzeniu przeglądu dotychczas obowiązujących dokumentów. W ramach działania zostaną również zrealizowane szkolenia dla inspektorów i koordy­natorów SK.

Materiały projektowe

Działanie 4

Zakup sprzętu dla inspektorów

Celem Działania jest dostarczenie inspektorom z 14 WIOŚ podręcznego sprzętu ana­logicznego do sprzętu zakupionego w Projekcie PLOlOO dla dwóch WIOŚ pilotażowych. Podręczny sprzęt pomiarowy i elektroniczny zwiększy efektywność prowadzonych kon­troli oraz usprawni dialog pomiędzy przedsiębiorstwem a władzami ochrony środowi­ska oraz szybsze dostosowanie się do wymogów w przypadku wykrycia przekroczeń norm. W ramach działania odbędą się konsultacje z WIOS w celu wybrania najlepszego podręcznego sprzętu, zakup sprzętu oraz szkolenie WIOŚ z jego obsługi.

Działanie 5

Opracowanie systemu rozpowszechniania informacji w społeczeństwie

Celem Działania jest opracowanie strategii komunikacyjnej w zakresie działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz rozwinięcie portalu GIOŚ m.in. poprzez udostępnienie większej ilości informacji w języku angielskim. Pracownicy GIOŚ i WIOŚ zapoznają się ze stosowanymi w Norwegii metodami rozpowszechniania informacji w społeczeństwie. Zostanie opracowany raport określający zakres informacji, które po­winny być udostępniane na stronach IOŚ w ramach działalności kontrolnej.

Materiały projektowe

Zakończenie Projektu

Podsumowanie realizacji projektu "Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich"

Seminarium poświęcone realizacji projektu „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich.

Materiały projektowe

 

Przydatne linki

Główny Inspektorat Środowiska

Główny inspektorat Ochrony Środowiska

The Eea And Norway Grants

THE EEA AND NORWAY GRANTS

EOG

EOG

NFOŚiGW