Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

Działanie 2: Weryfikacja, usprawnienie i zapewnienie bezpieczeństwa działania Informatycznego Systemu Kontroli -ISWK

 

W I kw. 2015r. użytkownicy ISWK z 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wzięli udział w testowaniu wprowadzonych modyfikacji wypracowanych podczas warsztatów organizowanych w ramach Działania 2 i 3 w latach 2013/2014. Szkolenia z obsługi zmodernizowanego systemu ISWK odbyły się w marcu 2015r. w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

W kwietniu 2015r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się spotkanie Grup Projektowych Działania 2 i 3. Podczas spotkania poddano analizie wnioski i uwagi zgłoszone przez użytkowników ISWK podczas szkoleń przeprowadzonych w I kw. 2015r. w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Dokonano oceny ich zasadności oraz określono priorytety realizacji. W trakcie spotkania przeprowadzona została również konsultacja z przedstawicielem firmy Pentacomp w celu ustalenia i wyjaśnienia części zgłoszonych podczas szkoleń propozycji zmian.

 

 

W dniach 19-28 października 2015r. odbył się cykl 3 szkoleń dla 3 grup z obsługi narzędzia do raportowania danych z ISWK (GenRap). W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy systemu oraz inspektorzy wioś. Szkolenia obejmowały również obróbkę raportów przy użyciu MS EXCEL.

 

Działanie 3 : Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji

 

W I kw. 2015 r. skierowano do wioś projekty dokumentacji SK, projekty list kontrolnych (branżowych  i horyzontalnych), a także zasad wykonywania kontroli ZDR, ZZR i kontroli inwestycyjnych. Na spotkaniu Grup Projektowych Działania 2 i 3, które odbyło się w kwietniu 2015 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poddano analizie uwagi i wnioski zgłoszone do projektu dokumentacji w ramach przeprowadzonych konsultacji.

 

 

W pierwszej kolejności analizie poddano uwagi do list kontrolnych horyzontalnych i branżowych zawartych w Części II Biblioteka.Następnie przeprowadzono analizę uwag zgłoszonych przez poszczególne wioś do Części I dokumentacji Informatycznego Systemu Kontroli.

Nowa dokumentacja została zaakceptowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w październiku 2015 roku.

Działanie 5.1: Rozwinięcie portalu GIOŚ

 

W dniu 21 września 2015r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” (Dz. U. z 2015r. poz. 1584). Rozporządzenie to określa zakres danych zbieranych w systemie, sposób i tryb ich zbierania, oraz sposób i tryb ich udostępniania.

W fazie przygotowań jest opracowanie szczegółowych warunków zamówienia na udostępnienie ustaleń kontroli i działań pokontrolnych z ISWK.

Monitorowanie realizacji projektu

W październiku 2015 r. odbyły się w Warszawie dwa spotkania w których udział wzięli kierownicy wydziałów i działów inspekcji oraz koordynatorzy Systemu Kontroli. Na spotkaniu podsumowano wszystkie działania, które były podjęte od dnia rozpoczęcia Projektu tj. od maja 2013 r. oraz przedstawiono informacje o wypracowanych rozwiązaniach ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych wyników w poszczególnych Działaniach i stanie realizacji Projektu. Omówiono również prace, które pozostały jeszcze do realizacji w ramach Projektu.

 

 

 

W spotkaniu, które odbyło się w dniach 4 – 6 listopada 2015 r. wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Krakowie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz delegaci reprezentujący partnera norweskiego. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie partnerowi norweskiemu zakupionego ze środków norweskich sprzętu pomiarowego i sposobu jego wykorzystania podczas pokazowej kontroli podmiotu korzystającego ze środowiska, dokonanych w ramach projektu modyfikacji i udoskonaleń narzędzia informatycznego, tj. Informatycznego System Kontroli (ISK) wykorzystywanego przez inspektorów IOŚ.

W listopadzie 2015 r. odbyło się w Warszawie seminarium kończące realizację projektu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele GIOŚ, NAŚ oraz wszystkich WIOŚ. Uczestnicy podsumowali współpracę w ramach Projektu i wszystkie działania projektowe. Podczas spotkania zaprezentowano sprzęt zakupiony w ramach projektu. Wszystkie zadania przyjęte do realizacji projektu zostały zrealizowane.

 

 

Przydatne linki

Główny Inspektorat Środowiska

Główny inspektorat Ochrony Środowiska

The Eea And Norway Grants

THE EEA AND NORWAY GRANTS

EOG

EOG

NFOŚiGW