Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

Działanie 1: Promocja i zarządzanie projektem

W ramach zarządzania projektem powołano decyzją GIOŚ zespół ds. realizacji projektu. Ponadto wykonano szereg standardowych działań zarządzających związanych
z prowadzeniem projektu w zakresie merytorycznym, organizacyjnym oraz obsługi finansowej. W ramach działań promocyjnych zorganizowano seminarium inaugurujące projekt (Kick-off meeting). Zakupiono materiały promocyjne oraz kalendarze. Powstała podstrona internetowa projektu na portalu GIOŚ. Przekazano materiały promocyjne na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. Materiały promocyjne i kalendarze zostały przekazane uczestnikom warsztatów projektowych oraz przesłane do WIOŚ oraz organów współpracujących z GIOŚ w ramach projektu. Zostało zorganizowanie pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektu.

Działanie 2: Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli

Powołano Grupę Projektową. Przeprowadzono warsztaty dla pracowników GIOŚ i WIOŚ oraz partnera Norweskiego, a następnie spotkanie grupy projektowej w zakresie Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli (ISWK), po których zostały opracowane wytyczne do wprowadzenie zmian do ISWK. Przeprowadzono szkolenia dla administratorów z GIOŚ. Wykupiono usługę asysty technicznej dla ISWK. Zakupiono macierze dyskowe i serwery, a także wykupiono dzierżawę łącza internetowego.

Działanie 3: Wzmocnienie metodologiczne inspekcji

Powołano Grupę Projektową i zorganizowano jej pierwsze spotkanie. Na spotkaniu został omówiony plan realizacji Działania 3, którego celem jest ocena funkcjonowania Systemu Kontroli (SK) opracowanego w ramach Projektu PL0100, określenie zakresu pożądanych zmian oraz wprowadzenie zmian do dokumentacji SK. Przeprowadzono wizytę studyjną
w Norwegii, której celem było poznanie działalności kontrolnej KLIF, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praktycznych w monitorowaniu funkcjonowania sytemu kontroli i informatycznych systemów wspomagania kontroli wypracowanych i użytkowanych przez KLIF. Opracowano koncepcję pytań ankietowych, które posłużyły do opracowania i przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną badania oceny inspektorów na temat funkcjonowania SK i ISWK. Wyniki badania ankietowego skonsultowano z Norweską Agencją ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF). Przeprowadzono trzy warsztaty dla pracowników GIOŚ i WIOŚ w zakresie planowania kontroli, wykonywania kontroli oraz prowadzenia działań pokontrolnych. Po każdym z warsztatów odbyło się spotkanie Grupy Projektowej. W wyniku warsztatów i spotkań Grypy Projektowej opracowano wytyczne do wprowadzenia zmian w SK na podstawie których sporządzono raport stanu wyjściowego.

Działanie 4: Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów

Przeprowadzono konsultacje z osobami odpowiedzialnymi w GIOŚ za zakupy podręcznych urządzeń analityczno-pomiarowych i sprzętu komputerowego w ramach projektu PL0100 oraz zapoznano się z dokumentacją projektową w celu podjęcia decyzji
co do optymalnych zakupów sprzętu dla pozostałych 14 WIOŚ. Przeprowadzono konsultacje z dwoma WIOŚ pilotażowymi (Warszawa, Rzeszów) dla których w projekcie PL0100 został zakupiony podręczny sprzęt analityczno-pomiarowy i sprzęt komputerowy. Wystąpiono do pozostałych 14 WIOŚ z zapytaniem dot. potrzeb WIOŚ w zakresie podręcznego sprzętu dla inspektorów.

Działanie 5: Opracowanie systemu rozpowszechniania informacji w społeczeństwie

Powołano Grupę Projektową i zorganizowano jej pierwsze spotkanie. Na spotkaniu został omówiony plan realizacji Działania 5, którego celem jest stworzenie projektu strategii komunikacyjnej w zakresie działalności inspekcyjnej GIOŚ oraz modernizacja strony internetowej GIOŚ. Przeprowadzono audyt ochrony danych osobowych  w ramach działalności kontrolnej GIOŚ, opracowano raport oraz przeprowadzono szkolenia pracowników. Zrealizowano wizytę studyjną Grupy Projektowej w Norwegii, której celem jest poznanie sposobów rozpowszechniania informacji w społeczeństwie stosowanych przez Partnera Norweskiego, pod kątem ich zastosowania w IOŚ. Przeprowadzony został drugi audyt dotyczący weryfikacji informacji podlegających udostępnieniu przez IOŚ na stronach internetowych.

Przydatne linki

Główny Inspektorat Środowiska

Główny inspektorat Ochrony Środowiska

The Eea And Norway Grants

THE EEA AND NORWAY GRANTS

EOG

EOG

NFOŚiGW