Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

Działanie 1: Promocja i zarządzanie projektem

W ramach zarządzania projektem zmieniono decyzją GIOŚ zespół ds. realizacji projektu. Ponadto wykonano szereg standardowych działań zarządzających związanych z prowadzeniem projektu w zakresie merytorycznym, organizacyjnym oraz obsługi finansowej. W ramach działań promocyjnych zorganizowano panel podsumowujący I rok realizacji projektu . Zakupiono materiały promocyjne oraz kalendarze i kartki świąteczne. Materiały promocyjne i kalendarze zostały przekazane uczestnikom warsztatów projektowych oraz przesłane do WIOŚ oraz organów współpracujących z GIOŚ w ramach projektu.

Działanie 2: Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono Wykonawcę do zrealizowania Modernizacji Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli. W ramach postępowania zapewniono również świadczenie usługi HELPDESK do 31 marca 2015 oraz asysty technicznej przez okres 2 lat od dnia odbioru końcowego, a także wykonanie szkoleń dla użytkowników systemu. Przeprowadzono odbiór I etapu powyższej umowy tj. wykonanie określonych modyfikacji ISWK. Przeprowadzono szkolenia Administratorów GIOŚ oraz dla użytkowników ISWK z wioś z obsługi programu OCEAN GENRAP - narzędzia do sporządzania i generowania raportów z danych gromadzonych w ISWK.

Działanie 3: Wzmocnienie metodologiczne inspekcji

Odbywały się spotkania Grupy Projektowej podczas których: 1) określono nową strukturę dokumentacji Systemu Kontroli; 2) określono zmiany w założonym harmonogramie; 3) wypracowano korektę obowiązującej analizy wielokryterialnej oddziaływania zakładów na środowisko; 4) analizowano wypracowane zmiany nowej dokumentacji. Przeprowadzono kontrolę studyjną zakładu prowadzącego działalność na terenie WIOŚ w Łodzi, w której udział wzięli przedstawiciele partnera norweskiego. Podczas tego spotkania omówiono przygotowanie do kontroli przeprowadzono oględziny zakładu, omówiono działania pokontrolne pozostające w kompetencji IOŚ. Zorganizowano warsztat podsumowujący kontrolę studyjną w Łodzi. W warsztacie udział wzięli przedstawiciele partnera norweskiego, przemysłu, pracowników GIOŚ i WIOŚ. Podczas warsztatu partner norweski przedstawił spostrzeżenia i uwagi nt. przeprowadzonej kontroli studyjnej oraz polskich procedur prowadzenia działań kontrolnych, a także wysłuchano opinii przedstawicieli kontrolowanych przez WIOŚ zakładów na temat jakości prowadzonych kontroli, przejrzystości procedur oraz dokumentów kontrolnych i pokontrolnych sporządzanych przez IOŚ. Odbyły się 3 wizyty studyjne pracowników WIOŚ oraz GIOŚ w NAŚ. Delegowani zapoznali się z procedurami planowania, przygotowania i prowadzenia kontroli oraz działań pokontrolnych podejmowanych przez NAŚ. Podczas wizyt delegowani brali udział w kontrolach studyjnych w cementowni Norcem AS Brevik (maj), w zakładzie przetwórstwa papieru, w Norske Skogindustrier ASA, Saugbrugs, Halden (czerwiec) oraz w zakładzie zajmującym się produkcja farb Jotun (wrzesień). Zorganizowano warsztat, którego celem było podsumowanie trzech wizyt studyjnych w Norwegii oraz kontroli studyjnej w zakładzie Eurofoam Polska Sp. z o.o. w Zgierzu. Dokonano również porównania sposobu przeprowadzana kontroli przez stronę norweską i polską. Uczestnikami warsztatu były osoby wchodzące w skład Grupy Projektowej Działania 3 oraz przedstawiciele: WIOŚ, którzy brali udział w wizytach studyjnych, GIOŚ oraz NAŚ. Podpisano umowy cywilno-prawne z ekspertami (przedstawicielami WIOŚ) na opracowanie dokumentacji składającej się na nowy Informatyczny System Kontroli. Wykonane opracowania skonsultowano z członkami Grupy Projektowej, radcą prawnym. W 2015r. nastąpi wdrożenie w WIOŚ wypracowanej dokumentacji. 

Działanie 4: Zakup podręcznego sprzętu dla inspektorów

Przygotowano specyfikację istotnych warunków zamówienia. W sierpniu wszczęto postępowanie w ramach zamówienia "Zakup sprzętu pomiarowego i elektronicznego dla inspektorów ochrony środowiska" poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego do publikacji w DZ.U.UE. Zamówienie podzielono na cztery części. W częściach I, II i IV unieważniono postępowanie z powodu braku ofert. Zakupione w ramach części III dalmierze zostały dostarczone do WIOŚ i ich delegatur wraz z wymaganą dokumentacją. Przetargi nieograniczone na pozostałe części zamówienia zostaną ponownie ogłoszone w I kw. 2015 r.

Działanie 5: Opracowanie systemu rozpowszechniania informacji w społeczeństwie

5.1. Rozwinięcie portalu GIOŚ

Przeprowadzono konsultacje z osobami odpowiedzialnymi w GIOŚ za prowadzenie strony internetowej oraz jej modyfikację w ramach projektu; powołano i zorganizowano spotkanie Grupy Projektowej - nakreślono plan realizacji działania oraz zlecenia, modyfikacji portalu internetowego GIOŚ w zakresie działalności inspekcyjnej oraz aktualizacji wersji anglojęzycznej portalu. Odbyła się wizyta studyjna w NAŚ, w której udział wzięli przedstawiciele GIOŚ oraz Grupa Projektowa. Celem wizyty było zapoznanie delegowanych ze sposobami rozpowszechniania informacji w społeczeństwie stosowanymi przez partnera norweskiego, pod kątem ich wykorzystania przez IOŚ. Na podstawie wniosków z odbytej wizyty zaplanowano aktualizację strony internetowej GIOŚ w zakresie zakładki "Kontrola emisji punktowych".

5.2 Opracowanie strategii komunikacji IOŚ w zakresie działalności kontrolnej

Odbywały się spotkania Grupy Projektowej podczas których opracowano projekt „Strategii komunikacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie działalności kontrolnej”, który przekazano do tłumaczenia na język angielski a następnie partnerowi norweskiemu.   Zorganizowano warsztat dla przedstawicieli WIOŚ w tym Grupy Projektowej i przedstawicieli partnera norweskiego, podczas którego omówiono propozycje zawarte w projekcie nowej Strategii komunikacyjnej. Zgłoszone uwagi ze strony inspektorów oraz partnera norweskiego zostały uwzględnione w projektowanym dokumencie. Dokument przekazano Kierownictwu GIOŚ do akceptacji.

Przydatne linki

Główny Inspektorat Środowiska

Główny inspektorat Ochrony Środowiska

The Eea And Norway Grants

THE EEA AND NORWAY GRANTS

EOG

EOG

NFOŚiGW