Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

W dniach 4 – 6 listopada 2015 r. w Krakowie odbyło się jedno z ostatnich spotkań w ramach programu Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”, realizowanego wspólnie przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Norweską Agencję Środowiska (Miljødirektoratet). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Krakowie, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz delegaci reprezentujący partnera norweskiego.

Spotkanie miało na celu zaprezentowanie partnerowi norweskiemu: zakupionego ze środków norweskich sprzętu pomiarowego i sposobu jego wykorzystania podczas pokazowej kontroli podmiotu korzystającego ze środowiska, dokonanych w ramach projektu modyfikacji i udoskonaleń narzędzia informatycznego, tj. Informatycznego System Kontroli (ISK) wykorzystywanego przez inspektorów IOŚ.

W pierwszym dniu spotkania pan Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przedstawił prezentację na temat regionu małopolskiego oraz działalności inspekcyjnej, monitoringowej i laboratoryjnej WIOŚ w Krakowie. Pan Wojciech Miszczyński, kierownik Pracowni Badań Fizykochemicznych laboratorium WIOŚ w Krakowie, zapoznał delegatów ze szczegółową organizacją laboratorium i zakresem jego prac, podkreślając rolę funduszy norweskich w pozyskiwaniu wyposażenia laboratorium.

 

Drugi dzień wizyty przeznaczono w całości na zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli. Spotkanie rozpoczęła pani Barbara Żuk, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji WIOŚ w Krakowie, prelekcją na temat sporządzania planu kontroli, działań związanych z rozpoczęciem kontroli oraz przygotowaniem się inspektora do wizyty w kontrolowanym zakładzie. W swojej prezentacji pani Barbara Żuk skupiła się w szczególności na wykorzystaniu do ww. działań udoskonalonego Informatycznego Systemu Kontroli. Następnie uczestnicy spotkania udali się do zakładu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, gdzie inspektorzy WIOŚ w Krakowie przeprowadzili kontrolę eksploatacji Składowiska Odpadów Komunalnych Barycz. W ramach czynności kontrolnych pani Marta Świątek – inspektor WIOŚ prowadzący kontrolę, przeprowadziła oględziny składowiska. Podczas kontroli, upoważnieni próbobiorcy laboratorium WIOŚ przy wykorzystaniu terenowego sprzętu pomiarowego zakupionego z funduszy norweskich w ramach projektu, pobrali do badań próbkę wody pobliskiego potoku Malinówka,  w celu dokonania orientacyjnej oceny wpływu składowiska na jakość wód.

 

 

Niezależnie od działań kontrolnych, delegaci zwiedzili eksploatowaną przez Przedsiębiorstwo instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

 

Po zakończeniu wizyty w terenie uczestnicy spotkania wysłuchali w siedzibie WIOŚ prezentacji pani Barbary Żuk na temat czynności prowadzonych przez inspektorów WIOŚ po zakończeniu wizyty w kontrolowanym zakładzie oraz o działaniach pokontrolnych podejmowanych po zakończeniu kontroli, ze szczególnym podkreśleniem wykorzystania ISK w tych działaniach. Ponadto uczestnicy spotkania omówili sporządzony w trakcie kontroli protokół oględzin składowiska.

Trzeciego dnia spotkania pan Tomasz Augustyn, inspektor WIOŚ w Krakowie przedstawił prezentację na temat istotnych różnic pomiędzy wypracowanym w toku projektu Informatycznym Systemem Kontroli, a wcześniej wykorzystywanym przez Inspekcję Informatycznym Systemem Wspomagania Kontroli. W swoim wystąpieniu pan Tomasz Augustyn wskazał w szczególności, iż nowy ISK jest w całości systemem informatycznym, który umożliwia pracownikom Inspekcji stały dostęp do dokumentacji na bieżąco dostosowywanej do aktualnych przepisów prawa, a także omówił liczne inne modyfikacje, dzięki którym nowy ISK jest systemem spójniejszym, sprawniej funkcjonującym i bardziej przyjaznym dla inspektorów WIOŚ.