Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

W listopadzie 2015 r. odbyło się w Warszawie seminarium kończące realizację projektu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele GIOŚ, NAŚ oraz wszystkich WIOŚ. Uczestnicy podsumowali współpracę w ramach Projektu i wszystkie działania projektowe. Podczas spotkania zaprezentowano sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Seminarium podsumowujące realizację Projektu PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych"

W dniach 18 i 19 listopada 2015 r. odbyło się w Warszawie seminarium, na którym przedstawiono efekty uzyskane w wyniku realizacji Projektu. Spotkanie otworzył Pan Radosław Fienko – Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, po czym prowadzenie przejęła Pani Bogusława Rutkowska – Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa. W spotkaniu udział wziął również przedstawiciel Norweskiej Agencji Środowiska (NAS) Pan Per Antonsen – kierownik projektu po stronie Norweskiej, który podsumowując całokształt wypracowanych rezultatów zaznaczył, że współpraca pomiędzy GIOŚ a NAŚ była bardzo owocna dla obu krajów realizujących projekt. Współpraca dwustronna pozwoliła na bliższe zapoznanie się ze specyfiką działania służb ochrony środowiska w obu naszych krajach, a szczególnie z dobrymi praktykami stosowanym przez te służby. Następnie Pani Maria Stanek - przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, Departamentu Funduszy Ekologicznych oraz Pani Ewa Osiecka-Kamińska – przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departamentu Ochrony Klimatu jako Operatorzy Programu PL03, przedstawiły strukturę organizacyjną i zasady wdrażania Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska i działań kontrolnych" oraz podsumowały jego realizację. Podkreślenia wymaga ich pozytywna ocena na temat terminowej realizacji przez GIOŚ projektu oraz prowadzenia wszystkich prac w sposób pozwalający na uzyskanie oszczędności środków finansowych, które pozwoliły na przyznanie środków na nowe projekty dla kolejnych beneficjentów. Szczegółowe omówienie założeń projektu, harmonogramu jego realizacji oraz wyniki uzyskane w działaniu 1 – „Promocja i zarządzanie projektem” przedstawiła Pani Anna Dębowiec – kierownik projektu strony Polskiej. Następnie Pan Arkadiusz Witkowski przedstawił rezultaty działania 2 – „Wdrożenie skutecznego systemu przetwarzania danych z kontroli”. Pierwszy dzień seminarium podsumowała Pani Bogusława Rutkowska Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Drugi dzień seminarium poświęcony był na zaprezentowaniu uzyskanych efektów kolejnych działań. Liderzy poszczególnych działań przedstawili rezultaty prowadzonych prac. Pani Anna Dębowiec podsumowała działanie 3 – „Wzmocnienie metodologiczne inspekcji”. Pan Przemysław Olszaniecki przedstawił osiągnięcia wynikające z działania 4 „Zakup sprzętu dla inspektorów” oraz działania 5.1 „ Rozwiniecie portalu GIOŚ”. Działanie 5.2 „Strategia Komunikacji Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie działalności kontrolnej IOŚ” podsumowała Pani Olga Łukasiewicz.

Należy podkreślić, że przeprowadzenie prac niezbędnych do zrealizowania projektu wymagało dużego zaangażowania pracowników Inspekcji oddelegowanych da tego zadania oraz przedstawicieli Partnera Norweskiego. Dzięki pracy i zaangażowaniu osób uczestniczących w pracach projektu zrealizowane zostały wszystkie założone zadania, czego efektem będzie przekazany do stosowania przeredagowany System Kontroli i niezbędne do wykorzystywania w nowej postaci Systemu Kontroli narzędzie informatyczne. Została też opracowana nowa „Strategia Komunikacyjna w zakresie działalności kontrolnej IOŚ” oraz przeprowadzono zmiany strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w szczególności w zakresie udostępniania dla społeczeństwa informacji na temat wyników przeprowadzonych kontroli i podjętych działań pokontrolnych.

Seminarium poświęcone realizacji projektu „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich” podsumował Pan Roman Jaworski - Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Z satysfakcją podkreślił, że wszystkie założone cele zostały w pełni osiągnięte. Szczególne podziękowania przekazał Panu Per Antonsen reprezentującemu na spotkaniu Partnera Norweskiego, w szczególności za wsparcie merytoryczne podczas realizowanych spotkań, wizyt studyjnych, warsztatów i tematycznych konsultacji. Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska podziękował również za ogromny wkład pracy wszystkim biorącym udział w realizacji projektu. Na zakończenie życzył wszystkim inspektorom zadowolenia z prowadzenia dalszych działań kontrolnych dzięki stosowaniu ulepszonego Systemu Kontroli oraz wykorzystywania zmodyfikowanego narzędzia informatycznego.