Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100

Wzrost efektywności działalności

Inspekcji Ochrony Środowiska,

na podstawie doświadczeń norweskich."

Spotkanie naczelników Wydziałów Inspekcji i kierowników Działów Inspekcji delegatur wioś oraz koordynatorów Systemu Kontroli odbyło się w dniach 7-8 października 2015 r. w Warszawie.

 

Spotkanie zostało otwarte przez Panią Bogusławę Rutkowską - Dyrektora DIiO GIOŚ, która przywitała uczestników spotkania.

Ogólną informacje o stanie realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych wyników w poszczególnych działaniach przedstawiał Pani Anna Dębowiec – Kierownik Projektu, która na wstępie omówiła program spotkania, a następnie nawiązała do genezyProjektu pn. Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich” przedstawiając kierunki zmian i przypominając jakie Działania stanowią składową Projektu. W prezentacji podsumowane zostały działania, które były podjęte od dnia rozpoczęcia Projektu tj. od maja 2013r. Kolejno przedstawiono ogólną informację o stanie realizacji Projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych wyników w poszczególnych Działaniach. Następnie wymieniono prace, które pozostały jeszcze do realizacji w ramach Projektu.

Kolejno głos zabrała Pani Olga Łukasiewicz Lider Działania 5.2. pn. „Opracowanie strategii komunikacyjnej dotyczącej działalności kontrolnej IOŚ”, która przedstawiła stopień zaawansowania prac związanych z opracowaniem Strategii Komunikacyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska. Omówiła działania, które zostały zrealizowane i przedstawiła prace, które pozostały jeszcze do wykonania w ramach Działania 5.2. Zaznaczyła, iż prace związane ze strategią komunikacji będą prowadzone i wdrażane przez nową komórką organizacyjną do spraw komunikacji i wizerunku, którą powołano w GIOŚ. Na zakończenie prelegentka przedstawiła opracowane w ramach strategii materiały pomocnicze, które będą mogły być zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie Intranetu GIOŚ. Są to tzw. dokumenty referencyjne opisujące sposoby postępowania w konkretnych przypadkach. W tej części spotkania zabrała również głos Pani Małgorzata Ciupak – Zarzycka Naczelnik Wydziału Strategii i Promocji w Departamencie Strategii i Komunikacji w GIOŚ. Prelegentka poruszyła problem komunikacji i relacji pomiędzy GIOŚ i wioś a mediami oraz podkreśliła, iż komunikacją z mediami powinny się zajmować wyłącznie osoby wyznaczone i przygotowane w tym zakresie.

Pani Maria Siwiak - Naczelnik Wydziału Inspekcji w WIOŚ we Wrocławiu, będąca również przedstawicielem grupy projektowej Działania 2 i 3. Omówiła główne kierunki wprowadzanych zmian w dokumentacji Systemu Kontroli z wybranymi przykładami w tym rola koordynatora i administratora. W prezentacji omówiono przyczyny decyzji o modyfikacji SK, zadania w ramach Projektu i kierunki zmian. Szczegółowo opisano nową strukturę ISK, dokumentację SK, zmiany w zakresie analizy wielokryterialnej i zmiany w zasadach kategoryzacji zakładów.

W celu omówienia głównych kierunków wprowadzanych zmian w Informatycznym Systemie Wspomagania Kontroli z wybranymi przykładami głos zabrał Pan Łukasz Kuczmierczyk z WIOŚ w Katowicach, będący również przedstawicielem grupy projektowej Działania 2 i 3. Prezentacja miała na celu przedstawienie głównych kierunków zmian w informatycznym systemie kontroli na wybranych przykładach. W części wstępnej przedstawiono genezę zmian Informatycznego Systemu Kontroli. Następnie prelegent omówił najistotniejsze modyfikacje, które wprowadzone zostaną w bazie.

Analizę wielokryterialną z wybranymi przykładami przybliżył Pan Wiesław Steinke – Naczelnik Wydziału Inspekcji w WIOŚ w Szczecinie, będący również przedstawicielem grupy projektowej Działania 2 i 3. Przedstawiono przebieg prac nad ustalaniem formuły nowej analizy wielokryterialnej i założenia dotyczące nowej analizy wielokryterialnej, która będzie m.in. uwzględniać wyniki kontroli (stwierdzone naruszenia) i będzie podstawą do ustalania rocznego planu kontroli WIOŚ.

W sprawie kontroli, programów kontrolnych oraz podziału kontroli głos zabrał Pan Marek Gall z WIOŚ w Warszawie, będący również przedstawicielem grupy projektowej Działania 2 i 3. Prelegent w swojej prezentacji przypomniał definicję kontroli. Kolejno wyszczególnił podział kontroli z uwagi na kategorię, typ i rodzaj oraz dokonał ich charakteryzacji. Następnie przybliżono słuchaczom definicje różnych terminów związanych z planem kontroli, terminowością, zmianą i korektą planu. Również na wybranym przykładzie przedstawiono zasadę określenia liczby planowanych kontroli w danym roku.

Zasady rozpatrywania wniosków o interwencję omówił Pan Wiesław Steinke – Naczelnik Wydziału Inspekcji w WIOŚ w Szczecinie, będący również przedstawicielem grupy projektowej Działania 2 i 3. Omówiono formy wnoszenia wniosków o interwencję, sposoby postępowania w sytuacjach typowych, kwalifikację załatwienia wniosków, zasady prowadzenia rejestru wniosków o interwencję, przypadki wymagające podjęcia kontroli interwencyjnej, sposób zawiadamiania interweniującego o załatwieniu sprawy, sposoby postępowania w sytuacjach nietypowych np. zgłoszenie wniosku ustnie do protokołu w urzędzie, zgłoszenie wniosku o interwencję przez telefon.

Prezentację na temat zasady udostępniania dokumentacji z kontroli i działań pokontrolnych przedstawiła Pani Karolina Witos z WIOŚ w Szczecinie, będąca również członkiem grupy Działania 5.2. Prelegentka omówiła zasady udostępniania dokumentacji z kontroli i dokumentacji obejmujących działania pokontrolne. W prezentacji skupiono się na obowiązkach wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która jest co do zasady dla wioś przepisem szczególnym, gdyż informacja o środowisku i jego ochronie jest szczególnym rodzajem informacji publicznej.

Podczas spotkania naczelników Wydziałów Inspekcji i kierowników Działów Inspekcji zrealizowano całość założonego programu. Uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji związanych z przedstawianą tematyką. Spotkanie zostało zakończone podziękowaniami przekazanymi przez Panią Bogusławę Rutkowską - Dyrektora DIiO GIOŚ.